Korzystanie z tej witryny

Ta strona jest kontrolowana i obsługiwana przez Laboratoire HRA Pharma (dalej „HRA Pharma”), numer identyfikacyjny 420 792 582 RCS Nanterre z siedzibą w Châtillon, 200 avenue de Paris, F-92 320, Francja, oraz jej spółki zależne (tel.: + 33 (0)) 1 40 33 11 30). Dostęp do tej witryny i korzystanie z niej podlega niniejszym Warunkom użytkowania oraz wszystkim obowiązującym przepisom i regulacjom. Uzyskując dostęp do tej witryny i korzystając z niej, akceptujesz, bez ograniczeń i zastrzeżeń, niniejsze Warunki użytkowania.

HRA Pharma zastrzega sobie prawo do okresowej zmiany niniejszych Warunków użytkowania bez powiadomienia, jeśli uzna to za konieczne; dlatego zaleca się ich regularne sprawdzanie.

Ta strona jest publicznie dostępna.

Ta strona nie jest przeznaczona do wykorzystywania jako źródło porad lub opinii medycznych. W żadnym wypadku informacje zawarte na tej stronie nie mogą służyć do postawienia diagnozy medycznej, co można uzyskać tylko po konsultacji z wykwalifikowanym lekarzem.

Treść i odpowiedzialność

Ta strona została stworzona w celu dostarczenia ogólnych informacji na temat antykoncepcji awaryjnej. Został opracowany zgodnie z zasadami przepisów międzynarodowych.

Zgadzasz się, że dostęp i korzystanie z tej witryny i jej treści odbywa się na własne ryzyko.

Firma HRA Pharma i wszelkie strony zaangażowane w tworzenie, produkcję lub dostarczanie tej witryny niniejszym wyraźnie wykluczają:

  • Wszelkie warunki, gwarancje i inne warunki, które w innym przypadku mogą być dorozumiane przez ustawę, prawo zwyczajowe lub prawo słuszności,

  • Jakąkolwiek odpowiedzialność za bezpośrednie, pośrednie lub wtórne straty lub szkody poniesione przez dowolnego użytkownika w wyniku dostępu, korzystania lub niemożności korzystania z tej witryny lub jakichkolwiek błędów lub pominięć w jej treści.

HRA Pharma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez rozproszony atak typu „odmowa usługi”, wirusy lub inne technologicznie szkodliwe materiały, które mogą zainfekować sprzęt komputerowy, programy komputerowe, dane lub inne zastrzeżone materiały w wyniku korzystania z audio, wideo, dane lub tekst w witrynie lub w jakimkolwiek innym aspekcie witryny.

Rejestracja i prywatność

HRA Pharma szanuje prywatność swoich zarejestrowanych użytkowników witryny, a użytkownicy powinni zapoznać się z Polityką prywatności dotyczącą ujawnień związanych z gromadzeniem i wykorzystywaniem danych osobowych.

Znaki towarowe i logo

Zabrania się wykorzystywania w jakikolwiek sposób znaków towarowych i logo używanych na tej stronie.

Prawa autorskie

HRA Pharma jest właścicielem lub licencjobiorcą wszystkich praw autorskich do serwisu.

Wszystkie prawa są zastrzeżone.

Możesz pobrać i zachować na swoim dysku lub w formie papierowej pojedynczą kopię materiałów opublikowanych w tej witrynie wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego użytku, pod warunkiem, że nie usuniesz żadnych informacji o prawach autorskich lub innych zastrzeżeniach. Zabrania się w inny sposób kopiowania, rozpowszechniania, wyświetlania, pobierania, modyfikowania, ponownego publikowania, przesyłania lub wykorzystywania całości lub części jakichkolwiek materiałów bez uprzedniej pisemnej zgody HRA Pharma. Zabrania się kopiowania na innym serwerze sieciowym całości lub części jakichkolwiek materiałów opublikowanych przez HRA Pharma w tej witrynie, jak również nie wolno kopiować żadnej grafiki zawartej w jakimkolwiek materiale opublikowanym w tej witrynie.

Żadne z postanowień zawartych w niniejszym dokumencie nie może być interpretowane jako nadanie przez domniemanie, wykluczenie lub w inny sposób jakiejkolwiek licencji lub prawa do jakiegokolwiek patentu lub znaku towarowego HRA Pharma lub jakiejkolwiek strony trzeciej. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych powyżej, żadne informacje zawarte w niniejszym dokumencie nie mogą być interpretowane jako przyznanie jakiejkolwiek licencji lub prawa do jakichkolwiek prac objętych prawami autorskimi, których HRA Pharma jest właścicielem lub licencjobiorcą.

HRA Pharma zastrzega sobie prawo do zmiany lub usunięcia materiałów z tej witryny w dowolnym momencie bez powiadomienia.

Prawo właściwe

Niniejsze Warunki użytkowania i ich interpretacja podlegają prawu francuskiemu, a sądy francuskie mają wyłączną jurysdykcję do rozstrzygania wszelkich sporów wynikających z niniejszych Warunków użytkowania lub w związku z nimi.

Różne

Jeśli którekolwiek postanowienie niniejszych Warunków użytkowania zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, wówczas takie postanowienie będzie można oddzielić bez wpływu na ważność, legalność lub wykonalność wszystkich pozostałych postanowień. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych, niniejsze Warunki użytkowania stanowią całość umowy między użytkownikiem a firmą HRA Pharma w odniesieniu do korzystania z tej witryny i treści.